پر کردن تمامی فیلدهای ستاره دار الزامی می‌باشد.

انتخاب

احتراما اینجانب برابر ماده 12 اساسنامه درخواست عضویت خود را در آن تعاونی اعلام می نمایم. لذا خواهشمند است نسبت به طرح و تصویب درخواست عضویت اینجانب در جلسه هیئت مدیره اقدام لازم به عمل آید. ضمنا طبق بند 3 ماده 12 اساسنامه عدم عضویت خود را همزمان در تعاونی مشابه اعلام نموده و بر اساس بند 4 همان ماده و با پرداخت حق عضویت، متعهد به رعایت مقررات اساسنامه و آئین نامه های داخلی ، همچنین مصوبات مجامع عمومی می باشم.

متقاضی واحد مسکونی:*

تذکر 1: بدیهی است مبلغ آورده زمین در هر یک از پروژه ها متفاوت بوده و متعاقبا اعلام می‌گردد.

تذکر 2: انتخاب هریک از گزینه های فوق، تعهدی برای عضو ایجاد نمی‌کند و در صورت تمایل قابل تغییر خواهد بود.

تذکر 3: هزینه ساخت کلیه پروژه ها تقریبا یکسان خواهد بود.تازه سازی